Kursy
Warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne i komunikacyjne
Kurs jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców zgłaszających deficyt umiejętności tzw. miękkich wśród świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych. Okazuje się, że kompetencje społeczne i psychologiczne są dla pracodawców nierzadko ważniejsze niż kompetencje zawodowe. Poszukują osób komunikatywnych, zaangażowanych, odpornych na stres, odpowiedzialnych, kreatywnych, potrafiących myśleć analitycznie, przedsiębiorczych oraz potrafiących pracować w grupie. Często zgłaszają, że absolwentom kierunków humanistycznych brakuje umiejętności łączenia teorii z praktyką, samoorganizacji pracy, umiejętności rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, znajomości języków obcych, samodzielności. Uczestnictwo w zajęciach rozwijających kompetencje interpersonalne i komunikacyjne pozwoli każdemu uczestnikowi projektu podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Zagadnienia warsztatów:
- wystąpienia publiczne
- samoogranizacja
- budowanie wizerunku
- planowanie i wdrażanie projektów
- współpraca w zespole
- rozwiązywanie problemów

Harmonogram na rok akademicki 2018/2019

Harmonogram na rok akademicki 2017/2018

Harmonogram na rok akademicki 2016/2017
Warsztaty rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość to nie tylko umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest to również cecha ceniona przez pracodawców, umiejętność przydatna, a nawet konieczna wśród kadry zarządzającej.

Zagadnienia warsztatów:
- analityczne myślenie
- budowanie modeli biznesowych
- tworzenie biznesplanu
- analiza rynku i konkurencji
- marketing i promocja
- negocjacje biznesowe
- źródła finansowania projektów
- tworzenie projektów partnerskich

Harmonogram na rok akademicki 2018/2019

Harmonogram na rok akademicki 2017/2018

Harmonogram na rok akademicki 2016/2017
Zajęcia praktyczne realizowanie w formie projektowej, z udziałem pracodawców
Warsztaty będące kontynuacją i praktycznym przetestowaniem umiejętności zdobytych w ramach warsztatów rozwijających kompetencje interpersonalne i komunikacyjne. Efektem będzie utrwalenie ogólnej wiedzy kierunkowej i nabycie praktycznej umiejętności realizacji zadań, konfrontacja podstaw teoretycznych z praktyką; nabycie umiejętności przygotowania i realizacji zadań z formie projektowej.

Tematykę projektów będą dobierać pracodawcy wraz z trenerami w stosunku do każdego kierunku studiów. Obszary działalności, w ramach których będą realizowane projekty: muzea, firmy archeologiczne, urzędy ochrony zabytków, firmy konserwatorskie, administracja publiczna, ośrodki prasowe, parki kulturowe, biblioteki, archiwa itp.

Planowany termin realizacji zadania: styczeń/luty 2019r. oraz maj/czerwiec 2019r.
Wizyty studyjne u pracodawców
W ramach zadania uczestnicy projektu otrzymają możliwość odbycia trzydniwej wizyty studyjnej u wybranego pracodawcy. Efekty wizyt studyjnych będą powiązane z efektami kształcenia na danym kierunku. Miejsca wizyt będą dobierane indywidualnie do potrzeb kierunku i grupy studyjnej. Obszary działalności, w ramach których będą realizowane projekty: muzea, firmy archeologiczne, urzędy ochrony zabytków, firmy konserwatorskie, administracja publiczna, ośrodki prasowe, parki kulturowe, biblioteki, archiwa itp.

Zakres merytoryczny wizyt studyjnych (w zależności od miejsca wizyty):
- możliwości i kierunki rozwoju branży
- organizacja pracy
- zakres zadań na danym stanowisku
- odpowiedzialność i dobre praktyki
- rozwiązywanie problemów
- współpraca międzysektorowa
- działalność międzynarodowa

Efektem realizacji tego zadania będzie rozwój mobilności uczestników projektu, wymiana informacji, podniesienie wiedzy, możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce, nawiązanie kontaktów z pracodawcami z danej branży. Uczestnicy projektu otrzymają dofinansowanie na pokrycie kosztów dojazdu oraz pobytu na miejscu (zakwaterowanie oraz diety). Ponadto przewidziane jest wynagrodzenie dla opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę.

Planowany termin realizacji zadania: po zakończeniu warsztatów rozwijających kompetencje interpersonalne i komunikacyjne i/lub warsztatów w zakresie przedsiębiorczości.
Warsztaty rozwijające kompetencje zawodowe
Zagadnienia warsztatów:

- najnowsze metody digitalizacji danych oraz tworzenia baz danych dotyczących informacji geograficznej
- systemy informacji geograficznej – podstawy, analiza i interpretacja
- digitalizacja danych, zarządzanie systemami informatycznymi
- podstawy fotogrametrii
- technologie pomiarowe (Real Time Kinematic), użycie dronów, budowa ortofotomapy
- zarządzanie danymi przestrzennymi
- technologie skaningowe
- analiza krajobrazu
- najnowsze tendencje w muzealnictwie i dokumentacji zbiorów

Harmonogram na rok akademicki 2018/2019

Harmonogram na rok akademicki 2017/2018

Harmonogram na rok akademicki 2016/2017

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji w zakresie operatora dronów
Teoria:

Prawo lotnicze, meteorologia, człowiek jako pilot i operator UAVO, nawigacja w lotach bezzałogowych, procedury operacyjne, osiągi i planowanie lotu, wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym, zasady wykonywania lotów, bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

Praktyka:

Wykonywanie startu/lotu/lądowania
Szkolenie zakończy się egzaminem, nabyciem uprawnień UAVO VLOS i otrzymaniem świadectwa

Siedmiodniowy kurs odbędzie się wiosną 2019 roku